KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020


Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2020

 

Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2020

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘN G ĐỒNG

PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

Số: 4 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng Quế, ngày 29 tháng 3 năm 2020

 


                                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020


            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;
            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Quế;
            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;
            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;
            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Hoàng Quế;
            Trung tâm HTCĐ phường Hoàng Quế  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 04/2020 cụ thể như sau:
1. Dự kiến các hoạt động
- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid - 19 do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn
- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân
- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.
-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi trong các ngày rét đậm .
- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng;
- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần.
Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.
Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.
Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu..
Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.
Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.
2. Đối tượng tham gia
- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ Hoàng Quế;.
- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.
- Các ban ngành đoàn thể của 6 khu phố trên địa bàn.
- Toàn bộ nhân dân trong phường  Hoàng Quế;.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian thực hiện:       Từ 26/3/2020 đến 25/4/2020
            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 6 khu phố và hội trường UBND phường Hoàng Quế;, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….
4. Tổ chức thực hiện
            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Quế; nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.
- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.
            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 6 khu phố trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong phường Hoàng Quế;
- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.
5. Kinh phí tổ chức
            - TT HTCĐ phường Hoàng Quế;.
            - UBND phường Hoàng Quế;
            - Xã hội hóa.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Website TT HTCĐ;
- Lưu.

                                                                                                   TT HTCĐ PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

                                                                                                                              GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                (Đã ký


                                                                                                                           Ngô Thị San


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu