Chức năng nhiệm vụ của TTHTCĐ xã Hoàng Quế


Chức năng nhiệm vụ của TTHTCĐ xã  Hoàng Quế

 

 

 

   UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

     TT HTCĐ Xã Hoàng Quế

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ  HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ HOÀNG QUẾ

 

Căn cứ quyết định số 09/2008/BGDDT ngày 24 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động TT HTCĐ tại xã, phường, Thị trấn.

Căn cứ nghị quyết số 01 - NĐ/TV ngày 12 tháng 11 năm 2010 của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh xây dựng hoá xã hội học tập trong thời kỳ CNH - HĐH giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

Căn cứ vào số 1241/ UBND ngày 5 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Đông Triều, về việc tăng cường hoạt động TT HTCĐ của xã thị trấn năm học 2012 - 2013.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện đề án " Xây dựng TT HTCĐ" PGD&ĐT năm 2012 - 2013.

Nhằm đưa hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng vào nề nếp có hiệu quả UBND Xã HOÀNG QUẾ đề ra chức năng và nhiệm vụ hoạt động của trung tâm gồm các mục tiêu sau:

Phần I chức năng và nhiệm vụ :

 * Trung tâm học tập cộng đồng Xã Hoàng Quế là một tổ chức học tập sinh hoạt văn hoá của cộng đồng, vì cộng đồng

          - Trên cơ sở tự nguyện tốt và những ai có nhu cầu học tập, tư vấn đều được trung tâm tiếp nhận.

          - Mục tiêu của trung tâm là không ngừng nâng cao dân trí phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá giáo dục của xã.

*  Chức năng của trung tâm là giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Tổ chức các chương trình khác nhau như:

          - Mở lớp học xoá mù chữ, mở các lớp bổ túc văn hoá tiểu học, THCS.

     - Tư vấn giáo dục pháp luật cung cấp thông tin theo nhu cầu của cộng đồng đặt ra nhằm phát triển cộng đồng.

     - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, TDTT, vui chơi giải trí cho cộng đồng, điều phối các hoạt động học tập theo một chương trình thống nhất và có hệ thống

     *  Nhiệm vụ của trung tâm là tổ chức giáo dục đa chức năng nằm ngoài hệ thống chính quy , là nơi cung cấp tài liệu, sách cho cộng đồng. Mở các lớp tập huấn chuyên đề về sức khoẻ , dinh dưỡng, phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế gia đình, thời sự, chính sách pháp luật của nhà nước và nhưng quy định của địa phương

          - Thông qua hệ thống báo cáo viên, triển lãm văn hoá, văn nghệ TDTT là nơi cung cấp tạo cơ hội hoạt động suốt đời cho mỗi người trong cộng đồng.

          Cùng đồng thời thông qua hoạt động của trung tâm có nhiệm vụ dự báo tư vấn xu thế phát triển tương lai của cộng đồng. Điều phối các hoạt động học tập của các tổ chức đoàn thể theo một chương trình thống nhất và có hiệu quả.

Phần II. Bộ máy quản lý và cơ sở vật chất hoạt động của trung tâm.

          * Bộ máy quản lý :

- Cán bộ trung tâm là cán bộ kiêm nhiệm một giám đốc, 2 phó giám đốc, giáo viên biệt phái. Trung tâm có trAách nhiệm điều hành các hoạt động của trung tâm theo kế hoạch đề ra. Đối tượng là các thanh niên, hội viên tham gia học tập trong trung tâm và toàn dân tự nguyện có nhu cầu học tập và tư vấn thừa nhận và chấp hành quy chế của trung tâm.

          - Trong quá trình thay đổi về nhân sự, trung tâm có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh để trung tâm hoạt động bình thường.

          - Chế độ sinh hoạt của trung tâm giao ban hàng tuần và họp tháng vào tuần 4 cuối tháng để đánh giá kết quả thực hiện, sự kiện được dự kiến nội dung, kế hoạch tháng tiếp theo.

          * Cơ sở vật chất hoạt động của trung tâm:

          - Nguồn do ngân sách tài chính cấp hàng năm.

-  Ngoài ra mọi nguồn lực phục vụ cho hoạt động của trung tâm lấy nguồn tài trợ của các cơ quan, địa phương và một phần học phí của các hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện.

          - Trung tâm khuyến khích, hoan nghênh sự đóng góp, tài trợ của các cơ quan xí nghiệp, các nhà hảo tâm trong địa bàn.

          - Việc quản lý thu chi của trung tâm theo chế độ hiện hành của nhà nước do UBDN Xã Hoàng Quế quản lý.

 

TT HTCĐ Xã Hoàng Quế

 ========================************======================

  

UBND XÃ HOÀNG QUẾ

TRUNG TÂM  HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hoàng quế,  ngày 02  tháng 10  năm 2012

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Hoàng Quế

 I. Các căn cứ:

 1. Văn bản chỉ đạo:

 Thông tư số 40/2010/TT - BGDĐT: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn.

  Quyết định số .../QĐ-UBND của UBND xã Yên Đức ngày ... tháng ... năm 2012: V/v kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Đức. Quyết định số 1203/QĐ-GD ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều: V/v cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ biệt phái tại các Trung tâm học tập cộng đồng. Quyết định số 550A/PGD&ĐT huyện Đông Triều ngày 31 tháng 8 năm 2012: Qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của giáo viên làm nhiệm vụ Biệt phái tại các TTHTCĐ các xã, thị trấn.

  2. Tình hình đội ngũ:

 - Có 11 người thì 10 người làm công tác kiêm nhiệm

- 01 chuyên trách, đó là giáo viên biệt phái.

Căn cứ tình hình thực tế, nhằm phát huy vai trò, nhiệm vụ , chức năng của các thành viên trong Trung tâm. Ban giám đốc TTHTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng quy chế hoạt động.  

II. Triển khai thực hiện:  

1.     Kiện toàn cơ cấu tổ chức của trung tâm, phân công nhiệm vụ:  

 

TT

Họ và tên

 

Chức danh

 chuyên môn

 

Chức danh Trung tâm

Nhiệm vụ

1

Ngô Quốc Khánh

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Giám đốc Trung tâm

Chỉ đạo chung

2

Vũ Trường Thoi

Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quế

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi khối các trường học, y tế , văn hoá

3

Ngô Quang Nhỡ

 

Phó Chủ tịch Hội khuyến họcc xã

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi các cơ sở thôn

4

Phạm Quang Tuyến

Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã

Ủy viên

Theo dõi các đoàn thể

4

 

 Phạm Quang Hưng

GV thường trực

Ủy viên

Thường trực TT

5

Ngô Bá Lý

 

Bí thư Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

Uỷ viên

Tiểu ban VHVN

6

Phạm Thị san

 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban GD cơ bản

7

 Phạm văn hoành

 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban chính sách, PL

8

Phạm Quốc TRung

Công chức xã

Uy vien

Phụ trách tiểu ban TDTT

9

Nguyễn văn đệ 

Phó Chủ tịch HNDTT

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban KHKT

10

Nguyễn Văn hữu

Kế toán

Uỷ viên

 

11

Nguyễn thị Hoa

Công chức xã

Uỷ viên

Thủ quĩ

 

2. Kế hoạch giao ban, báo cáo:

   - Trung tâm họp thường kì mỗi tháng 01 lần vào chiều thứ 6 của tuần đầu tháng.

   - Ban giám đốc trung tâm họp giao ban mỗi tuần 01 lần vào chiều thứ 2 hàng tuần

   - Giáo viên biệt phái thường trực tại trung tâm, có nhiệm vụ viết và gửi báo cáo 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên biệt phái tại trung tâm:

   - Giáo viên biệt phái nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Giám đốc trung tâm và Phòng giáo dục và Đào tạo, làm nhiệm vụ "Cầu nối" giữa các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể có liên quan. Lập kế hoạch, làm và gửi báo cáo theo qui định.

 III. Phân công nhiệm vụ cụ thể.

  1. Giám đốc trung tâm

  Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

   -  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng được quy định tại Điều 4 của Quy chế này;

   -  Tuyên truyền vận động mọi thành viên trong cộng đồng tham gia các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

   -  Huy động các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

   -  Quản lý tài chính, cơ sở vật chất của trung tâm học tập cộng đồng;

   -  Xây dựng nội quy hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

   -  Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan quản lý cấp trên;

   -  Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và đư­­ợc h­­ưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm và khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phó giám đốc trung tâm học tập cộng đồng

   - Giúp việc cho giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết các công việc do giám đốc  giao;

   - Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc thay mặt giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả công việc được giao;

    - Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của trung tâm khi được uỷ quyền.

   - Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và đư­­ợc h­­ưởng các chế độ phụ cấp và khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 3. Kế toán, thủ quỹ

   Kế toán, thủ quỹ của trung tâm học tập cộng đồng do kế toán, thủ quỹ của Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm, được hưởng chế độ phụ cấp do Hội đồng nhân dân xã quy định trên cơ sở tự cân đối ngân sách địa phương.

 4. Giáo viên thường trực 

   - Sáng thứ 2 hàng tuần báo cáo công việc với Giám đốc trung tâm, trình bày kế hoạch hoạt động trong tuần, trong tháng với giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

   - Hàng ngày kiểm tra thông tin trên mạng xem các văn bản chỉ đạo, thông tin yêu cầu báo cáo từ cấp trên.

   - Ngày thứ 3 hàng tuần đi cơ sở các thôn, trường học,  nắm bắt thông tin thực tế để xem xét nhu cầu, nguyện vọng của người dân, xây dựng kế hoạch mở lớp, tập hợp các ý kiến phản ảnh với giám đốc.

   - Soạn giảng các lớp chuyên đề hoặc tuyên truyền trong phạm vi quyền hạn của nhiệm vụ giáo viên biệt phái và bằng cấp cho phép .

   - Xây dựng kế hoạch, làm và gửi báo cáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ "Cầu nối" của giáo viên thường trực.

- Phối hợp với các tổ chức, Ban ngành mở lớp chuyên đề, tuyên truyền trên địa bàn.

5. Các ủy viên khác

   - Phối kết hợp nhiệm vụ, hoàn thành các tiêu chí, kế hoạch hoạt động của trung tâm

   - Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của trung tâm.

   - Tranh thủ nghe giáo viên thường trực báo cáo tình hình sáng thứ 2 hàng tuần để có kế hoạch chỉ đạo hoạt động của trung tâm.

   - Nắm bắt tình hình chung các cơ sở thôn, xây dựng kế hoạch hoạt đông và giúp giám đốc hoàn thành các kế hoạch đã xây dựng.

   - Thường trực tại trung tâm thứ 2, thứ 6 hàng tuần

  6. Kế toán trung tâm

  - Hoàn thành nhiệm vụ kế toán trung tâm theo đúng Quy định.

 7. Thủ quĩ trung tâm

 - Hoàn thành nhiệm vụ thủ quĩ trung tâm theo đúng quyền hạn, chức năng.

 IV. Quyền lợi các thành viên trong trung tâm:

 Trên cơ sở không có biên chế nên TTHTCĐ không duy trì các đoàn thể như Công đoàn hay nữ công v.v….. Không duy trì chế độ thăm hỏi hay các tiêu chí như các tổ chức chính trị xã hội khác, mọi quyền lợi chế độ các thành viên trong trung tâm được hưởng tại nơi làm việc và hưởng lương theo các qui định hiện hành của pháp luật.

V. Quy tắc thay đổi, xây dựng  quy chế hoạt động.

   - Quy chế hoạt động của TTHTCĐ xã Hoàng Quế được xây dựng trên cơ sở dân chủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, theo qui định  pháp luật hiện hành của Nhà nước.

   - Khi nào có sự thay đổi về cơ chế quản lý, chính sách pháp luật theo qui định của Nhà nước, quy chế hoạt động của trung tâm sẽ sửa đổi bổ sung.

         

                                                                                         T/M TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                                               ( Đã ký)

 

                                                                                                            Ngô Quốc Khánh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu