KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

Số: 1 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng Quế, ngày 1 tháng 1  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2020

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Quế;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Hoàng Quế;

            Trung tâm HTCĐ phường Hoàng Quế  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01/2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Canh Tý 2020

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đô thị, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Canh Tý.

- Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán 2020.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 1.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

2. Đối tượng tham gia

                - Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ Hoàng Quế;.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 6 khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường  Hoàng Quế;.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/12/2019 đến 25/1/2020

                - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 6 khu phố và hội trường UBND phường Hoàng Quế;, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Quế; nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 6 khu phố trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong phường Hoàng Quế;

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ phường Hoàng Quế;.

            - UBND phường Hoàng Quế;

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký

 

 

  Ngô Thị San

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu