TTHTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ MÔ HÌNH CSVC ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ


                       TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ  MÔ HÌNH CSVC ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

 

          Là một thiết chế trong giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã Hoàng Quế thật sự là tổ chức giáo dục được đưa đến tận những người dân các thôn, đặc biệt là những người lao động không có điều kiện tới trường chính quy và những người nghèo, những người trong các nhóm yếu thế rất ít có cơ hội học tập. Có thể khẳng định ngay từ đầu rằng, không có Trung tâm học tập cộng đồng thì không thể nói đến việc thực hiện khẩu hiệu ai cũng học tập, và không thể xây dựng thành công xã hội học tập và học tập suốt đời. TT HTCĐ xã Hoàng Quế được sự quan tâm của Đảng Ủy - HĐND - UBND - Các ban ngành xã, đã đầu tư CSVC ban đầu cho TT HTCĐ ổn định, hoạt động có hiệu quả

 

 

 

                              CSVC PHÒNG THƯỜNG TRỰC TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

 

  

 

 

 

                                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 

 

 

                                                                      SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu