Kết quả hoạt động tháng 11/2019


Kết quả hoạt động tháng 11/2019

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

 

 

 

Số: 11 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng Quế, ngày 25  tháng 11 năm 2019

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 11/2019

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật5

5

 

498

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

3

Từ 26/10 đến 25/11

156

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, TT HTCĐ xã…

 

c, Giáo dục môi trường

4

162

 Công ty môi trường

 

d, Văn hóa xã hội

11

650

Câu lạc bộ dưỡng sinh xã, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

2

120

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

2

243

Đoàn TN 6 thôn , các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

16

420

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

25

946

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

10

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

           

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 12/2019

1. Dự kiến các hoạt động  

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12), ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12), 65 năm ngày  thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12)

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường Mạo Khê.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong phường Mạo Khê

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 12 năm 2019

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã thực hiện.

- TT HTCĐ xã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

Ngô Thị San

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu