BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HOÀNG QUẾ THÁNG 6 NĂM 2020


                           BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HOÀNG QUẾ THÁNG 6 NĂM 2020

 

 

 

  

 

    Họ và tên

      Ngô Thanh Minh

    Chức vụ  

      Giám đốc TT HTCĐ

    Ngày sinh

             1981

    Điện thoại

     0388190279

    TĐCM

      Đại Học

        Email: tthtcd.hoangque.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

   Họ và tên

     Đinh Thị Ngọc Dung

   Chức vụ

      Phó Giám đốc TT HTCĐ

   Ngày sinh

           1975

   Điện thoại

     

   TĐCM

    Đại Học

     Email: tthtcd.hoangque.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

    Họ và tên

      Nguyễn Lan Anh

    Chức vụ     

      Biệt phái viên TT HTCĐ

    Ngày sinh               

           25/10/1984

    Điện thoại

     

    TĐCM

    ĐH Sư Phạm Âm Nhạc

    Email: tthtcd.hoangque.dt@dongtrieu.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu