DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ TTHTCĐ PHƯỜNG HOÀNG QUẾ 2020


UBND PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

         Độc  Lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

 

 

                Hoàng Quế, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ  TTHTCĐ PHƯỜNG  HOÀNG QUẾ

 

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ công tác

Chức vụ TTHCĐ

1

Ngô Thanh Minh

1981

Phó chủ tịch UBND

Giám đốc

2

Đinh Thị Ngọc Dung

1975

Hiệu trưởng THCS 

Phó giám đốc

3

Nguyễn Lan Anh

1984

Giáo viên biệt phái

Ủy viên

4

 Nguyễn Thành Viên

1972

phó Chủ tịch HĐND xã

Uỷ viên

5

Nguyễn  Thành Tuyên

 

Chủ tịch UBMT TQ xã

Uỷ viên

6

Ngô Thị Thanh

 

Chủ tịch HNHPN

Uỷ viên

7

Phạm Văn Trung

 

Chủ tịch hội nông dân

Uỷ viên

8

Nguyễn T. Thúy Huyên

 

CN HTX& DVNN Vĩnh Thắng

Uỷ Viên

9

Đào Quang Thiêm 

 

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

Ủy Viên

10

Ngô Thị Thu Trang

 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

Uỷ viên

11

Nguyễn Đình Tùng 

 

Trưởng Ban văn hóa

Uỷ viên

12

Hoàng Thị Hằng

 

Cán bộ tư pháp xã

Uỷ viên

13

Nguyễn Thị Anh

 

Kế toán trưởng xã

Uỷ viên

14

Nguyễn văn Lý 

 

Bí thư đoàn Thanh niên xã

Uỷ viên

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            T/M  TT HTCĐ P. HOÀNG QUẾ

                                                                                                                                          Giám đốc(đã ký)

 

 

 

                                                                                                                                            Ngô Thanh Minh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu