Xuất bản thông tin

Kết quả tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Kết quả tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

kết quả tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014


UBND XÃ HOÀNG QUẾ

TTHTCĐ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Số: 12/BC-PGDĐT

     Hoàng Quế, ngày 8 tháng 10 năm 2014

 

 

 

Báo cáo kết quả cụ thể các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

1

29/10/2014

Tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

TTHTCĐ

Trường THCS Hquế

356

Tốt

2

02/10/2014

Tổ chức vệ sinh toàn xã gồm UBND  và 6 thôn các trường học, thuộc địa bàn xã.

TTHTCĐ

Và các ban ngành của xã.

254

Tốt

3

 

 

 

 

 

4

04/10/2014

 

 

 

 

06/10/2014

Hưởng ứng ngày phòng chống cháy nổ

 

 

 

 

Phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm vào múa đông.

TTHTCĐ + công an xã

 

 

 

 

Hợp tác xã và 6 thôn.

Tuyên truyền băng dôn khẩu hiệu + loa phóng thanh

 

 

Tốt

 

 

 

 

Tốt

 

 

TM. TTHTCĐ xã Hoàng Quế

Giám đốc

Đã Kí

 

 

Ngô Quốc Khánh