Xuất bản thông tin

Kết quả hoạt động tháng 9 năm 2016

Kết quả hoạt động tháng 9 năm 2016


 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG XÃ HOÀNG QUẾ

Số: 9 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng Quế, ngày 25  tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNGTHÁNG 9/2016

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 9/2016

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

3

 

120

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

2

Từ 26/8 đến 25/9

200

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, TT HTCĐ xã…

 

c, Giáo dục môi trường

1

25

 

 

d, Văn hóa xã hội

3

225

Câu lạc bộ dưỡng sinh xã, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

5

120

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

5

850

Đoàn TN thôn, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

5

200

Giải bóng đá Công Ty, Đoàn TN, các trường học, 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

2

100

Doanh nghiệp, CLB trên địa bàn, Đoàn TN…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

11

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh phường

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 10/2016

  1. Dự kiến các hoạt động

            - Tham mưu với UBND xã tổ chức khai giảng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2016- 2017"  Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số"

            - Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách trong kỷ nguyên số giúp ích nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng; Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Hoàng Quế  tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10 như:

Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10. Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2003). Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10/1930). Ngày Dân vận của cả nước: 15/10/1930. Ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956). Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930). 

            - Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

            - Các hoạt động được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục và được duy trì thường xuyên hàng tuần, tháng.

            - Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

            - Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật reo trồng theo mùa vụ.

            - Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

            -  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

            - Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

            - Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong phường Mạo Khê

            - Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa.

            - Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

            - Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

            - Duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi ở mạo khê

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

            - Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 10 năm 2016

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Hoàng Quế thực hiện.

- TT HTCĐ xã Hoàng Quế phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Văn Đệ