Xuất bản thông tin

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-2014

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-2014

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-2014


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-2014

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

HOÀNG QUẾ

 

Số: 10 /BC-TTHTCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Hoàng Quế, ngày 25  tháng 10  năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 10/2014

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 10/2014

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng.

+ Phối kết hợp với các đoàn thể đưa tin bài tuyên truyền các ban ngành tổ chức cá nhân trong xã.

+ Ban giám đốc có sự phối kết hợp các đoàn thể, các thôn tổ chức phong trào.

+ Nhân dân các thôn các nhà trường ủng hộ hoạt động phong trào .

2. Khó khăn:

+ Địa bàn rộng, nhu cầu có sự biến động của các khu. Việc đáp ứng thực tế chưa kịp thời gian khi đồng loạt tổ chức các lớp.

+ Nhân dân còn tham công, tiếc việc hoạt động chưa sôi nổi, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số người tham gia

Kết quả

kinh phí

1

29/09

 Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014 - 2015"

450 người

Tốt

 

2

29/9-5/10

Các thôn tiến hành khai mạc " Tuần lễ học tập suốt đời" .

950 người

Tốt

 

3

3/10

Tổ chức hội nghị cán bộ,viên chức, lao động năm học 2013-2014 tại trường: THCS.

35

Người

Tốt

 

4

10-24 /10

 a.Tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam.

 b.Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe vị thành niên.

389

Người

Tốt

 

5

14/10

Tập huấn về PCCC.

a. Trao quà cho người nghèo.

 b. Tuyên truyền ngày giải phóng thủ đô

120 Người

Tốt

 

6

17- 24/10

Tiêm phòng bệnh sởi và RUBELLA

167

Người

Tốt

 

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 11/2014

1.  Dự kiến các hoạt động:

          - Lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2014

          - Tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2014. Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014)

          - Tuyên truyền Pháp luật Việt Nam 9/11/2014. Căn cứ văn bản số 3642/BTP-PBGDPL ngày 25 tháng 8 năm 2014 của bộ tư pháp vể tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.

          - Phối hợp với các trường Mầm non,Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.

          - Cùng phối kết hợp với các thôn chức tốt ngày hội đoàn kết toàn dân 18/11.

          - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn

-         Tuyên truyền về trồng cây vụ đông.

-         Tuyên truyền về VSATTP.

          - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

          -  Phòng bệnh cho vật nuôi về mùa đông.

2. Thời gian tổ chức:

                   - Tháng 11 năm 2014

3. Hình thức tổ chức:

   - Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND TT

   - TT HTCĐ xã  thực hiện.

                      - TT HTCĐ xã Hoàng Quế phối hợp với các ban ngành, thôn  , cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

         - Hoạt động TT HTCĐ xã Hoàng Quế. 

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký) 

 

 

                                              

Ngô Quốc Khánh