Xuất bản thông tin

kế hoạch tháng 7

kế hoạch tháng 7

kế hoạch tháng 7


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2014

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

--------------------------------

Số: 07/KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

     Hoàng Quê, ngày 01 tháng 7 năm 2014

           

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 7/2014

           

                        - Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

                        - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Quế

                        - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

                        - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

                        - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ TT

                        Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 7/2014 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

            1.  Dự kiến các hoạt động:

            Tăng cường phối hợp với Đoàn TN , BCH chi Đoàn các thôn, Ban DSKHHGĐ, Hội NDTT, HTX DVNN cụ thể các nội dung sau :.

            - Tuyên truyền nhân dân hưởng ứng phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình,.

- Tổ chức Tổ chức mở lớp tuyên truyền về pháp luật cho các khu về các luật  của nhà nước ban hành .

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

            - Phối hợp chặt chẽ với BCH chi Đoàn  khu  tổ chức các hoạt động hè cho học sinh về nghỉ hè các khu .

            - Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng.

            - Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật cây trồng vụ mùa, vụ đông.

- Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

- Các.

2. Cụ thể mở các lớp ở các thôn     

 hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

 

 -  phối hợp tuyên truyền tốt Ngày thương binh liệt sỹ.

            - Tổ chức các cháu vui chơi, sinh hoạt hè 24 khu.

            - Tuyên truyền KHKT cây trồng vụ đông.

            - Tổ chức các lớp học về luật nhà nước ban hành, công tác phòng chống bạo lực gia đình.

            - Tuyên truyền công tác DS/KHHGĐ.

            - Phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

            - Tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm các khu và chợ.           

            3. Đối tượng tham gia

                        - Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ TT phối hợp với các ban ngành của xã.

                        - BCH  chi đoàn các khu.

                        - Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

                        - Toàn bộ nhân dân trong xã.

            4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/6/2014 - 25/07/2014

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 6 thôn và hội trường UBND TT xã

, Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn.

            5. Tổ chức thực hiện

 - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 7 năm học 2013-2014; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Quế  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

6. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong thôn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 7 năm học 2013-2014. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

            7. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hoàng Quế.

            - UBND TT xã Hoàng Quế.

            - Xã hội hóa.

                                                                        TT HTCĐ xã Hoàng Quế

 

                 GIÁM ĐỐC

 

                      (Đã ký)

 

                  Ngô quốc Khánh