Xuất bản thông tin

kế hoạch tháng 12

kế hoạch tháng 12

kế hoạch tháng 12


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/ 2014

         - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều;

          - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

           -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12/2014 cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

                       - Phát động phong trào học tập trong toàn thể nhân dân xã Hoàng Quế , làm cho mọi người dân đều nhận thức được tầm quan trong của việc học tập suốt đời ứng với chủ đề của năm học: " Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả"           

2. Nội dung công việc:

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng Rebula

 - Chăm soc bảo vệ vật  nuôi về mùa đông.

-  Tuyên truyền về tháng phòng chống HIV.

-Truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

      3. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xã Hoàng Quế.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

          4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 1/12/2014 - 25/12/2014

            - Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học  xã Hoàng Quế

          4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12 năm học 2013-2014; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

          5. Kinh phí tổ chức

            -  Ngân sách hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quế.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

 

               TM.TTHTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

                             GIÁM ĐỐC

 

 

 

                         Ngô Quốc Khánh