Xuất bản thông tin

Kế hoạch tháng 11

Kế hoạch tháng 11

Kế hoạch tháng 11


TRUNG TÂM HT CỘNG ĐỒNG

Xã: Hoàng Quế 

––––––––––––––––––––––

Số: 38 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

          Hoàng Quế, ngày 27 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2015

         - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2015 cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

                       - Phát động phong trào học tập trong toàn thể nhân dân xã Hoàng Quế, làm cho mọi người dân đều nhận thức được tầm quan trong của việc học tập suốt đời ứng với chủ đề của năm học: "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay"           

2. Nội dung công việc:

Tham mưu với UBND xã tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 - Tuyên truyền về cách phòng chống lại các căn bệnh thường gặp trong thời tiết chuyển mùa.

- Tuyên truyền 33 năm ngày thành lập ngày nhà giáo việt nam.

- Phối hợp với Hội nông dân xã tuyên truyền về kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cá nước ngọt.

- Tiếp tục duy trì lớp học nghề " Chế biến món ăn và phục vụ" cho các hội viên thuộc Hội Phụ nữ xã.  

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng;

 - Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật gieo trồng theo mùa vụ.

- Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Duy trì lớp dạy nghề :" Kỹ thuật chế biến món ăn và phục vụ"

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể  trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 5/11/2015 đến 28/11/2015

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  các thôn và hội trường UBND xã, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm học 2015-2016; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Hoàng Quế.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm học 2015-2016. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã.

            - UBND xã

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

Ngô Quốc Khánh