Xuất bản thông tin

Kế hoạch tháng 10

Kế hoạch tháng 10

Kế hoạch tháng 10


Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2015

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

Số: 10/KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hoàng Quế, ngày 01 tháng 10  năm 2015

          

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 10/2015

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Quế

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quế

            Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2015 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động  

Tham mưu với UBND xã  tổ chức khai giảng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015 - 2016" Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay"

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học, thư viện TTHTCĐ

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục và được duy trì thường xuyên hàng tuần, tháng.

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật reo trồng theo mùa vụ.

- Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

- Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong phường Mạo Khê

-  tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.4/10/2015.

- Tuyên truyền ngày  phụ nữ việt nam 20/10/2015.

-Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

- Tuyên truyền luật đất đai , dự án nâng cấp và mở rộng quốc lôn 18A.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hoàng Quế.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 28/9/2015 đến 28/10/2015

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 6 thôn và hội trường UBND xã, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế.

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm học 2015-2016; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm học 2015-2016. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hoàng Quế.

            - UBND Xã Hoàng Quế.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

                           GIÁM ĐỐC

( Đã Kí)

 

Ngô Quốc Khánh