Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2016


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2016

 

UBND XÃ HOÀNG QUẾ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

 

 

 

Số; 06/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Hoàng Quế, ngày 25  tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2016

           

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Quế. 

-  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quế .

  Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2016 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền giáo dục  công tác bảo vệ môi trường thôn xóm.

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các chi đoàn thôn  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6, hoạt động hè năm 2016.

- Tiếp tục duy trì hai lớp học tiếng Anh tại Trung tâm du lịch Làng việt.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa vụ mùa năm 2016, tiếp tục triển khai dự án nếp cái hoa vàng, giống Thiên ưu 8 trên địa bàn xã.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, tích cực sử dụng chế phẩm sinh học AT-YTB.

2. Đối tượng tham gia

      - Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ TT phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

      - BCH  chi đoàn các thôn.

      - Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn.

      - Toàn bộ nhân dân trong xã.

  3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/5/2016 - 25/6/2016

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã ,các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

 4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã  HQ nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã HQ.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2016. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- TT HTCĐ xã cấp.

- UBND xã HQ.

- Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Ngô Quốc Khánh