Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2016


TTHTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

Số: 11 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng Quế, ngày 01 tháng 11  năm 2016

 

                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2016

           

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòng Quế;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quế;

            Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2016 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền, tổ chức nhiều các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng như: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Khởi nghĩa Tam Kỳ 23/11/1940. Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946.

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hoàng Quế

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong xã Hoàng Quế

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hoàng Quế

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của các  thôn khu  trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã Hoàng Quế

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/10/2016 đến 25/11/2016

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  08 thôn  khu  và hội trường UBND xã Hoàng Quế, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm học 2016-2017; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng quế  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 08 thôn khu  trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm học 2016-2017. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hoàng Quế

            - UBND Xã Hoàng Quế

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

  Nguyễn Văn Đệ