Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2014


Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2014

 

TTHTCĐ Xà HOÀNG QUẾ

––––––––––––

                

Số: 11 KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––

          Hoàng Quế, ngày 02 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014 

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo công tác của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về hoạt động của các TT HTCĐ xã, thị trấn tháng 11/2014 ;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương xã Hoàng Quế

-  Căn cứ kết quả điều tra  nhu cầu học tập của nhân dân;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2014  cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 11, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển k- Lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2014

  - Tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2014. Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014)

 - Tuyên truyền Pháp luật Việt Nam 9/11/2014. Căn cứ văn bản số 3642/BTP-PBGDPL ngày 25 tháng 8 năm 2014 của bộ tư pháp vể tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Giáo dục truyền thống ngày nhà giáo VN(20/11)

- Tuyên truyền  ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ VN.

 - Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ cho HS trong các trường học trong xã. Phòng, chống các bệnh mùa thu đông;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng.

- Tiếp tục tiêm phòng dịch sởi rubella cho đối tượng từ 1đến 14 tuổi theo chương trình của chính phủ.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tuyên truyền chuyển giao KHKT: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm năm 2015.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phong trào thi đua "quản lý tốt- dạy thật tốt-học thật tốt" trong các nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xã Hoàng  Quế.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 6/11/2014 - 28/11/2014

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã Hoàng Quế.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm 2014; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

5. Kinh phí tổ chức

          - Ngân sách hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quế

          - UBND xã Hoàng Quế.

          - Các trường học.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã  t/h;

- Lưu VP.

         T/M TTHTCD

            GIÁM ĐỐC

               (Đã ký)

 

              Ngô Quốc  Khánh