Xuất bản thông tin

Kế hoach hoạt động tháng 1 năm 2016

Kế hoach hoạt động tháng 1 năm 2016


TRUNG TÂM HT CỘNG ĐỒNG

Xã: Hoàng Quê

––––––––––––––––––––––

Số: 39 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

          Hoang Quê, ngày 29 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG O1/ 2016

         - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Hoàng quê xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01/2016 cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

- Phát động phong trào học tập trong toàn thể nhân dân xã hoàng Quê, làm cho mọi người dân đều nhận thức được tầm quan trong của việc học tập suốt đời ứng với chủ đề của năm học: "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay"           

2. Nội dung công việc

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch

-Truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Duy trì lớp học nghề : " Kỹ thuật chế biến món ăn và phục vụ"

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học    tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật gieo trồng theo mùa vụ.

 - Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Kết hợp với Hội Nông dân xã mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch

      3. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xã Hoàng Quê.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

          4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 5/01/2016 - 28/01/2016

            - Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã Hoàng Quê.

          4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01 năm học 2015-2016; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

          5. Kinh phí tổ chức

            -  Ngân sách hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quê

            - UBND xã Hoàng Quê

            - Các trường học;.

            -  Các  dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\

TM.TTHTCĐ XÃ HOÀNG QUẺ

                    GIÁM ĐỐC

  

               Ngô quôc Khánh

 

 

 

Ngô Quôc Khánh