Xuất bản thông tin

Kế hoach hoạt động tháng 09 năm 2015

Kế hoach hoạt động tháng 09 năm 2015


Kế hoach hoạt động tháng 09 năm 2015

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

 

 

Số: 013 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

     Hoàng Quế, ngày 28  tháng 08 năm 2015

           

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 09/2015

           

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo UBND,TTHTCĐ xã Hoàng Quế.

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân.

            Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 09/2015 cụ thể như sau:

 

1. Mục đích, yêu cầu.

 - Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn như:  2 - 9 - 1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 12 - 9 - 1930: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. 23 - 9 - 1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến. 27 - 9 - 1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Khai giảng năm học mới 2015-2016

-Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật an toàn giao thông, ma tuý, các tệ nạn xã hội trong nhân dân, học đường.

- Tổ chức mở lớp tuyên truyền về pháp luật cho các thôn.

-Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng thôn Nông thôn mới đạt chuẩn.

-Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

-Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

-Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh đặc biệt dịch bệnh sởi trẻ em, tuyên truyền phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ hè thu.

-Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

-Tuyên truyền chống đuối nước cho trẻ em.       

-Mở lớp tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình

2. Đối tượng tham gia.

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc TT, các ban ngành của xã)

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn, và trường học.

- Toàn bộ nhân dân trong xã, và trường học. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Thời gian thực hiện:       Từ 05/09/2015 - 27/09/2015

          - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  thôn và hội trường UBND xã Trạm y tế, Hợp Tác xã, trường học.

4. Tổ chức thực hiện.

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 08 năm học 2015; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

5. Lực lượng phối kết hợp.

 - Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trong xã, và trường học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 09 năm 2015. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

5. Kinh phí tổ chức.

          - TT HTCĐ xã.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c).

- Trang Web TTHTCĐ xã .

- Trung tâm HTCĐ xã .

- Lưu.

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký) 

 

 

 

 Ngô Quốc Khánh