Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2015


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2015

 

TTHTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

––––––––––––

                       Số: 20KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––

          Hoàng Quế, ngày 28 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2015 

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo công tác của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về hoạt động của các TT HTCĐ xã, thị trấn tháng 01/2015 ;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương xã Hoàng Quế;

-  Căn cứ kết quả điều tra  nhu cầu học tập của nhân dân;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01/2015  cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 01/2015, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy,chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa  vụ  chiêm năm 2014-2015.

- Tiếp tục tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm, bảo vệ môi trường biển đảo,

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ người nghèo.

- Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân góp sức tôn tạo, xây dựng khu di tích nhà Trần tại huyện Đông Triều (Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt)

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học...

- Tuyên truyền ký cam kết chống đốt pháo, thả đèn trời...

- Tập huấn về kĩ năng sống: kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "quản lý tốt- dạy thật tốt-học thật tốt" mừng Đảng mừng xuân trong các nhà trường.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe:  Phòng, chống các bệnh mùa đông xuân,tiêm vacxin cho các cháu nhỏ theo chương trình tiêm chủng, tiếp tục tiêm vacxin sởi rubella cho các cháu độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi theo chương trình tiêm chủng của nhà nước(độ tuổi ở THCS).

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, các loại bệnh cho cá.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật an toàn giao thông, vận động các chủ phương tiện thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ năm 2015.

2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xã Hoàng Quế;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 30/12/2014 - 28/01/2015

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã  Hoàng Quế.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01 năm 2015; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội.

5. Kinh phí tổ chức

          - Ngân sách hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quế.

          - UBND xã Hoàng Quế;

          - Các trường học;

          - Các  dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã  t/h;

- Lưu VP.

         T/M TTHTCD

        GIÁM ĐỐC

           (Đã ký)

 

         Ngô Quốc Khánh