Xuất bản thông tin

kế hoạch động tháng 3

kế hoạch động tháng 3

kế hoạch động tháng 3


Kế hoach hoạt động tháng 3 năm 2015

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

 

 

Số: 03 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

     Hoàng Quế, ngày 30  tháng 02 năm 2015

           

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 03/2015

           

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo UBND,TTHTCĐ xã Hoàng Quế.

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân.

            Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03/2015 cụ thể như sau:

 

1. Mục đích, yêu cầu.

            - Tuyên truyền  chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ.

           - Tuyên truyền ngày thành lập đoàn.

            - Tuyên truyền Luật giao thông ATGT.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền về pháp luật, cấm tàng chữ và sử dụng pháo nổ.

            - Tuyên truyền về phòng bệnh cho gia súc gia cầm mùa xuân.

           - Tập huấn về trồng cây vụ đông, xuân.

           - Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Đối tượng tham gia.

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc TT, các ban ngành của xã)

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn, và trường học.

- Toàn bộ nhân dân trong xã, và trường học. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Thời gian thực hiện:       Từ 2/3/2015 - 28/3/2015

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  thôn và hội trường UBND xã Trạm y tế, Hợp Tác xã, trường học.

 

4. Tổ chức thực hiện.

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2014-2015; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

5. Lực lượng phối kết hợp.

 - Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trong xã, và trường học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2014-2015. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

5. Kinh phí tổ chức.

            - TT HTCĐ xã.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c).

- Trang Web TTHTCĐ xã .

- Trung tâm HTCĐ xã .

- Lưu.

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Ngô Quốc Khánh