Xuất bản thông tin

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Hoàng Quê

  Số:  122 /BC-TTHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Hoàng Quê, ngày 28 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO

 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11/2015

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hoá xã hội, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường...đạt kết quả.

           -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

        2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

1

10/11/2015

Tập huấn Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt ở thôn  côr lê

TTHTCĐ xã

Cán bộ thú y xã

110

Tốt

2

22/11/2015

Tập huấn Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt ở thôn quê lạt

TTHTCĐ xã

Cán bộ thú y xã

70

Tốt

3

25/11/2015

Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng điện trong cộng đồng

Văn hóa xã

109

Tốt

4

 

Duy trì lớp học nghề " Kỹ thuật chế biến món ăn và phục vụ"

TTHTCĐ

30

Tốt

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 12 /2015

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch

-Truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Duy trì lớp học nghề : " Kỹ thuật chế biến món ăn và phục vụ"

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học    tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật gieo trồng theo mùa vụ.

 - Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Kết hợp với Hội Nông dân xã mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch

2.      Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 12  năm 2015

3.      Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã Hoàng Quê phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

Ngô Quôc Khánh