Asset Publisher

Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Hoàng Quế khóa xx, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Hoàng Quế khóa xx, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm nay ngày28/7/2017 HĐND xã Hoàng Quế tổ chức Kì họp thứ 5, khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017. Đến dự có đồng chí Trương Văn Yên - Thị ủy viên- Trưởng ban kinh tế HĐND Thị xã Đông Triều.


       

                            

Đại  biểu có mặt tại kỳ họp

 

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết theo quy định.Trong đó có các báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh; tình tình hình thu, chi ngân sách địa phương; tình hoạt động của HĐND xã; Thông báo của UB MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND…trong năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2017; về quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XX, nhiệm kì 2016 - 2021; tờ trình của UBND xã về thu - chi ngân sách xã năm 2016 về sử dụng tiền thưởng xây dựng NTM....

 

                  

 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ Tịch xã báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm phát triển kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Năm 2016, trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân nên tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của xã Hoàng Quế có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất thực tế đạt 17%. Tổng diện tích gieo trồng hàng vụ năm 2016 là 524,4 ha, đạt 100% KH với các loại cây chính như lúa, ngô, lạc, sắn... Hệ số lần trồng đạt 2,32 lần. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.875,72 tấn, đạt 104,75% KH năm. Bình quân lương thực theo đầu người trong năm đạt 358 kg. Chăn nuôi phát triển ổn định. Các ngành TTCN và dịch vụ được chú trọng với các cơ sở sản xuất kinh doanh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập chung của toàn xã. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động ở các khâu  dịch vụ giống, phân bón và sản xuất mạ khay. Trong năm HTX đã sản xuất được hơn 28.700 khay mạ, mang lại doanh thu trên 500 triệu đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương tiếp tục chú trọng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất... Riêng trong làm đường giao thông nông thôn, năm 2016 đã làm mới các con đường bê tông và đường cấp phối với tổng kinh phí trên lớn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chiếm 4,95%; hộ cận nghèo 9,44%. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp, nhiệm kì 2016- 2021 đúng quy trình, đúng luật...

               

                         Đ/c Nguyễn Thị Anh - Kế toán xã báo cáo kết quả thực hiện thu chi 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu chi 6 tháng cuối năm

    

     Bên cạnh những kết quả đạt được, kì họp cũng đã phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế như diện tích cây trồng vụ đông đạt thấp; trường hợp học sinh bỏ học, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra....

 

     Bước sang năm 2017, xã Hoàng Quế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với thực hiện tốt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu; thu hút đầu tư phát triển khu vực CN, XD và DV. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 17% trở lên. Duy trì 19 tiêu chí NTM và bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đã được công nhận ở mức độ cao hơn.....

 

     Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2017; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2017….

 

                                                                                                Nguyễn Lan Anh