Asset Publisher

Kết quả hoạt động tháng 11 năm 2016

Kết quả hoạt động tháng 11 năm 2016


Kết quả hoạt động tháng 11 năm 2016

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

 
   

Số: 11 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng quế, ngày 25  tháng 11 năm 2016

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG  THÁNG 11/2016

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 11/2016

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

195

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

3

Từ 26/10 đến 25/11

350

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, TT HTCĐ xã…

 

c, Giáo dục môi trường

1

50

 

 

d, Văn hóa xã hội

8

500

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

30

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

2

120

Đoàn TN 6 thôn, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

5

250

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

12

800

Doanh nghiệp, CLB trên địa bàn, Đoàn TN…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

7

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 12/2016

1. Dự kiến các hoạt động  

 Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12), 46 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12), 62 năm ngày  thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 17 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12)

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong xã

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các thôn.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 12 năm 2016

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Hoàng Quế thực hiện.

- TT HTCĐ xã Hoàng Quế phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã , UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

                  Nguyễn Văn Đệ