Asset Publisher

kế hoạch tháng 10

kế hoạch tháng 10

kế hoạch tháng 10


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                  Xã: Hoàng Quế 

––––––––––––––––––––––

               Số: 10 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

          Hoàng Quế, ngày 20 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2014

            - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2014 cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

                       - Phát động phong trào học tập trong toàn thể nhân dân xã Hoàng Quế, làm cho mọi người dân đều nhận thức được tầm quan trong của việc học tập suốt đời ứng với chủ đề của năm học: " Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả"           

2. Nội dung công việc:

          - Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2014

           - Tuyên truyền công tác tiêm phòng vác xin chống bệnh sởi và Rubena

  • Phối hợp với Hội nông dân xã tuyên truyền về kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cá nước ngọt.
  • Tuyên truyền phingf chống dịch ebola.   

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp;

- Tuyên truyền ngày thành lập HLHPN việt nam.

          2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xã Hoàng Quế

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

          3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 28/9/2014 - 28/10/2014

            - Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã Hoàng Quế.

          4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm học 2013-2014; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

          5. Kinh phí tổ chức

            -  Ngân sách hoạt động của TT HTCĐ xã Hoàng Quế.

            - UBND xã Hoàng Quế.

            - Các trường học;.

            -  Các  dự án, Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

                    GIÁM ĐỐC

 

 

           Ngô Quốc Khánh