Asset Publisher

Kế hoạch tháng 05

Kế hoạch tháng 05


Kế hoach hoạt động tháng 05 năm 2015

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

 

 

Số: 013 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

     Hoàng Quế, ngày 28  tháng 05 năm 2015

           

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 05/2015

           

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo UBND,TTHTCĐ xã Hoàng Quế.

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân.

            Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 08/2015 cụ thể như sau:

 

1. Mục đích, yêu cầu.

            - tuyên truyền vế phòng chông bão lụt

            - Tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho học sinh

            - Tuyên truyền về pháp luật.

            - Tuyên truyền Luật ATGT.

            -  Tập huấn về nuôi tôm thẻ chân trắng.

           - Tập huấn về phòng trừ sâu bệnh, trên vật nuôi và cây trồng

           - Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Đối tượng tham gia.

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc TT, các ban ngành của xã)

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn, và trường học.

- Toàn bộ nhân dân trong xã, và trường học. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Thời gian thực hiện:       Từ 05/05/2015 - 27/05/2015

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  thôn và hội trường UBND xã Trạm y tế, Hợp Tác xã, trường học.

4. Tổ chức thực hiện.

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 08 năm học 2015; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

5. Lực lượng phối kết hợp.

 - Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trong xã, và trường học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 08 năm 2015. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

5. Kinh phí tổ chức.

            - TT HTCĐ xã.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c).

- Trang Web TTHTCĐ xã .

- Trung tâm HTCĐ xã .

- Lưu.

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký) 

 

 

 

 Ngô Quốc Khánh