Asset Publisher

Kế hoạch tháng 04 năm 2016

Kế hoạch tháng 04 năm 2016


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã HOÀNG QUẾ

Số: 04 /KH-TT HTCĐ

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng Quế, ngày 28  tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 4/2016

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã  Hoàng Quế;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

                       Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4/2016 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Trung ương Đảng khóa  XII của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Cùng phối kết hợp với các thôn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 như: kỷ niệm 788 năn chiến thắng Bạch Đằng 9/4/1228, kỷ niệm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5.

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

 - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

 - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

 - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

 - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

 - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

 - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

 - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

 - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

 - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

 - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hoàng Quế.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã Hoàng Quế.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 01/4/2016 đến 28/4/2016

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  6 thôn và hội trường UBND xã Hoàng Quế , các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các doanh nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2015-2016; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã  Hoàng Quế nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Tây.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm học 2015-2016. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hoàng Quế..

            - UBND xã Hoàng Quế.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Ngô Quốc Khánh