Asset Publisher

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016

 

UBND XÃ HOÀNG QUẾ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/BC-TTHTCĐ

Hoàng Quế, ngày 25 tháng5 năm 2016

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016

 

 

 

 

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 5/2016

I.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã Hoàng Quế về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hoá xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

I.2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

I.3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

26/4/2016

Tổ chức ngày hội đọc sách

TH-THCS

354

Tốt

2

26/4/2016

TT bầu cử đại biểu QH& HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đài TT

2658

Chú ý nghe

3

26/4/2016

TT Khám chữ bệnh về mắt

Đài TT

3109

Chú ý nghe

4

27/4/2016

TTbầu cử đại biểu QH& HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đài TT

3217

Chú ý nghe

5

29/4/2016

Hội CTĐ Đại hội lần thứ

Hội trường UBND xã

231

Tốt

6

30/4/2016

Tổng VS đường làng, công sở,

Các hội, cơ quan

112

tốt

7

2/5/2016

TT kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh cho lúa xuân 2016

Đài TT

2354

Chú ý nghe

8

6/5/2016

HN tiếp xúc cử tri đối với ứngcử viên HĐND thị xã ĐT

Hội trường UBND xã

112

Tót

9

11/5/2016

HN tiếp xúc cử tri đối với ứngcử viên HĐND xã HQ

Nhà VH thôn YK

45

Tốt

10

12/5/2016

Hội thi Bé khỏe mầm non lầ thứ II (năm học 2015-2016)

Trường Mầm non

378

Tốt

11

13/5/2016

HN tiếp xúc cử tri đối với ứngcử viên HĐND thị xã ĐT

Đài TT

3213

Chú ý nghe

12

14/5/2016

TT về bấu cử đại biểu QH & HĐND các cấp(2016-2021)

Đài TT

1237

Chú ý nghe

13

15/5/2016

phổ biến kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại lúa xuân 2016

Đại TT

1091

Chú ý nghe

14

15/5/2016

Hội CTĐxã TT bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp

Đài TT

2130

Chú ý nghe

15

15/5/2016

Hội CTĐ xã TT ủng hộ đồng bào vùng hạn mặn

Đài TT

1900

Chú ý nghe

16

16/5/2016

Tập huấn công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp

UB bầu cử xã HQ

70

Tốt

17

17/5/2016

THCS Yên Đức Đại hội cháu ngoan Bác hồ năm học 2015-2016.

THCS

50

Tốt

18

18/5/2016

Giao lưu VN và TT bầu cử

Nhà VH thôn Tràng Bạch

140

Tốt

19

19/5/2016

Giao lưu VN và TT bầu cử

Nhà VH thôn cổ lễ

130

Tốt

20

20/5/2016

Hội CTĐ xã cứu trợ khẩn cấp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Gia đình đói tượng

23

Tốt

21

20/5/2016

Giao lưu VN và TT bầu cử

Nhà VH thôn Hoàng Sơn

85

Tốt

22

21/5/2016

Đoàn xã-Trường THCS Cổ động TT cho ngày bầu cử

Địa bàn  xã Hoàng Quế.

110

Tốt

23

22/5/2016

Toàn dân đi bầu đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

8 khu vực bỏ phiếu trong xã

 

Tốt

24

25/5/2016

Tiêm Vaccil phòng bệnh cho các cháu theo chương trình tiêm chủng mở rộng

Trạm Ytế xã

107

Tốt

 

 I.4. Tổng hợp:

- Số lớp: 15

- Số buổi: 20

- Lượt người tham gia: 2198.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 6/2016

II.1. Dự kiến các hoạt động:

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch

- Tham mưu với lãnh đạo địa phương để tổ chức các hoạt động hè 2016 cho thanh thiếu niên.

- Truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Tuyên truyền phòng chống bão lũ năm 2016, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

II.2.Thời gian tổ chức:

- Thời gian thực hiện; Từ 26/5/2016 đến 25/6/2016

II.3. Hình thức tổ chức:

- Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Hoàng Quế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc nhà văn hóa các thôn.

II.4. Kinh phí:

- Ngân sách hoạt động của  TTHTCĐ, UBND xã, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Ngô Quốc Khánh