Asset Publisher

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Hoàng Quế

  Số:  120 /BC-TTHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Hoàng Quế, ngày 26tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO

 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng  10/2015

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hoá xã hội, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường, truyên truyền kiến thức pháp luật...đạt kết quả.

           -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân và các ban nghành đoàn thể của xã.

        2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Số lớp

Người tham gia

Đơn vị phối hợp

1

 5/10/2015

Phát  đông tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.

Khai giảng năm học 2014-2015

 

155

UBND

Văn hóa xã

2

8/10/2015

Tâp huấn về trồng cây vụ đông

1

24

Hợp tác xã

3

10/10/2015

Tuyên truyền về phòng chống cháy nổ

1

120

công an xã

3

20/10/2015

Tuyên truyền ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN

1

117

Hội phụ nữ xã

4

 

Phổ biến tuyên truyền qua đài truyền thanh

5

 

Ban văn hóa xã

5

 

Tuyên truyền về an toàn giao thông

01

35

công an xã

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 11/2015

Tham mưu với UBND xã tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 - Tuyên truyền về cách phòng chống lại các căn bệnh thường gặp trong thời tiết chuyển mùa.

- Phối hợp với Hội nông dân xã tuyên truyền về kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cá nước ngọt.

- Tiếp tục duy trì lớp học nghề " Chế biến món ăn và phục vụ" cho các hội viên thuộc Hội Phụ nữ xã.  

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng;

 - Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật gieo trồng theo mùa vụ.

- Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Duy trì lớp dạy nghề :" Kỹ thuật chế biến món ăn và phục vụ"

2.      Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 11  năm 2015

3.      Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Hoàng Quế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

Ngô Quốc Khánh