Asset Publisher

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2016


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

Số: 5 /BC-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Hoàng quế, ngày 28  tháng 2 năm 2016

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 2/2016

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 2/2016

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

 

210

Tư pháp, Công an…

 

b, Giáo dục sức khỏe

1

Từ 26/1 đến 25/2

130

Câu lạc bộ dưỡng sinh , TT HTCĐ xã…

 

c, Giáo dục môi trường

0

0

 

 

d, Văn hóa xã hội

2

220

Câu lạc bộ dưỡng sinh, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

 1

100

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

120

Đoàn TN , các trường học trên địa bàn....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tin bài

 

 

 

4

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

3

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 3/2016

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Trung ương Đảng khóa  XII của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

            - Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3.

            - Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường MN, TH, THCS tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3.

            - Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2015.

            - Tuyên truyền luật đất đai năm 2013.

          - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 3 năm 2016

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Hoàng Quế thực hiện.

- TT HTCĐ xã Hoàng Quế phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Ngô Quốc Khánh