Xuất bản thông tin

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân


Thực hiện Công văn 756/SGDĐT-VP ngày 07/3/2016 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Công văn số 13/TP ngày 05/4/2016 của
Phòng Tư pháp thị xã Đông Triều; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường
mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên toàn thị xã triển khai thực hiện một số
nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật liên quan tới lĩnh vực này cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh trong thời gian từ 13/4/2016 đến hết ngày 22/5/2016.

2. Nội dung tuyên truyền: Nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nội dung tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử, công bố kết quả trúng cử …

3. Hoạt động tuyên truyền: a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung và tinh thần của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; đại biểu Hội đồng nhân dân cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh thông qua các giờ chào cờ, các cuộc họp, sinh hoạt ngoại khóa, bản tin phát thanh, … b) Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh các trường thông qua chuyên mục, tin, bài, phóng sự, tọa đàm giao lưu … c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng zôn, cờ phướn về nội dung Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Quang Hưng