Xuất bản thông tin

kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014


 

          UBND XÃ HOÀNG QUẾ

     TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ

 

            Số: 11   /KH-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Hoàng Quế, ngày 20 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

năm học 2014-2015

 

Thực hiện công văn số 2232/SGD&ĐT-GDTX ngày 05/9/2014 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015",Kế hoạch số 75/KH- UBND ngày 18/9/2014 cuả UBND huyện Đông Triều về việc chỉ đạo tổ chức  "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015" Uỷ ban nhân dân xa Hoàng Quế xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015" trên địa bàn xã như sau :

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       1. Mục đích

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đồng thời triển khai rộng khắp kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".Kế hoạch thực hiện đề án " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dến năm 2020"; Đề án " Đẩy mạnh các hoạt động suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,câu lạc bộ" của địa phương.

- Tăng cường thu hút sự đầu tư, giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vào việc xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

- Nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của

người dân.

- Nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

        2. Yêu cầu:

   Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư nắm được mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015 phải được tổ chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn thị trấn.

 

II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TRUYÊN TRUYỀN

1. chủ đề  " Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc";

2. Các khẩu hiệu tuyên truyền

+ " Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc"

+"Học tập suốt đời là chìa khoá của mọi thành công";

+" Học, Học nữa, Học mãi"- VI. Lênin

3. Cách thức quảng cáo, địa điểm.

Treo băng zôn trước sảnh hội trường UBND xã và các trường học.

 Nội dung khẩu hiệu :" Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc"

 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

          - Thời gian : Tổ chức vào 13h 30pthứ 5 ngày 02/10/2014

- Địa điểm  :Tại hội trường UBND xã Hoàng Quế.

 

IV.  THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ HƯỞNG ỨNG

                      * Đại biểu mời:

- Thường trực ĐU- HĐND- UBND -UBMTTQ xã.

    - Trưởng các Ban Ngành đoàn thể của địa phương, bí thư các chi bộ, các thôn.

Các Đ/c:Hiệu trưởng của 4 trường Mầm non, tiểu học, thcs, xã Hoàng Quế, THPT Hoàng Hoa Thám.

 - Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Hoàng Quế.

                       * Thành phần tham dự và hưởng ứng.

                       - Học sinh trường THCS  Hoàng Quế.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

-Văn nghệ chào mừng

            -Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

            - Phát động tuần lẽ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015.

            - Đại diện người học phát biểu hưởng ứng việc học tập suốt đời để đi lên

            -Thông báo các hoạt động tiếp theo và kết thúc hội nghị       

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

                               1- UBND xã Hoàng Quế.

-Căn cứ kế hoạch của UBND huyện Đông Triều xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy chỉ đạo TTHTCĐ phối hợp với hội khuyến học, các ban ngành đoàn thể của địa phương xây dựng và triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014"

                      2.TTHTCĐ xã

Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã  phối hợp với các nhà trường, trên địa bàn địa phương triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014"

           3. Ban thông tin văn hóa thị trấn.

               Viết bài, đưa tin,tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây  dựng   xã hội học tập trên hệ thống truyền thanh của địa phương, phối hợp với văn phòng trang trí khánh tiết cho buổi lễ.

         

4. Đề nghị 3 trường :

Trường Mầm non ,TrườngTiểu học, thcs,  Hoàng Quế.

               chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ chào mừng trước giờ khai mạc.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015" của UBND xã đề nghị TTHTCĐ

phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, trường học của địa phương tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015" Đạt kết quả.

 

 

Nơi nhận:

- UBND huyện ĐT ( B/c)

-Phòng Giáo dục và đào tạo huyện ĐT( B/c)

-TT ĐU- HĐND ( B/c)

- MTTQ- Ban ngành,đoàn thể, trường học P/H

      T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

      

              GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

 

                          (đã ký)

 

 

 

                   Ngô Quốc Khánh