Xuất bản thông tin

Kế hoach hoạt động tháng 06 năm 2015

Kế hoach hoạt động tháng 06 năm 2015


Kế hoach hoạt động tháng 06 năm 2015

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

 

 

Số: 10 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

     Hoàng Quế, ngày 26  tháng 06 năm 2015

           

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 06/2015

           

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo UBND,TTHTCĐ xã Hoàng Quế.

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân.

            Trung tâm HTCĐ xã Hoàng Quế xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 07/2015 cụ thể như sau:

 

1. Mục đích, yêu cầu.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cách phòng chống dịch bệnh trong những ngày nắng nóng đặc biệt là bệnh sốt siêu vi, bệnh tiêu chảy…

-Truyền thông về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong những ngày hè.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên các thôn tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt hè cho các em học sinh.

             - Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp

2. Đối tượng tham gia.

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc TT, các ban ngành của xã)

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn, và trường học.

- Toàn bộ nhân dân trong xã, và trường học. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Thời gian thực hiện:       Từ 05/06/2015 - 27/06/2015

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  thôn và hội trường UBND xã Trạm y tế, Hợp Tác xã, trường học.

4. Tổ chức thực hiện.

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 08 năm học 2015; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

5. Lực lượng phối kết hợp.

 - Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trong xã, và trường học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 06 năm 2015. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

5. Kinh phí tổ chức.

            - TT HTCĐ xã.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c).

- Trang Web TTHTCĐ xã .

- Trung tâm HTCĐ xã .

- Lưu.

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký) 

 

 

 

 Ngô Quốc Khánh