Xuất bản thông tin

Hội nghị biểu dương Gia đình , Dòng họ , Đơn vị, Cộng đồng dân cư học tập tiên tiến xã Hoàng Quế lần thứ IV.

Hội nghị biểu dương Gia đình , Dòng họ , Đơn vị, Cộng đồng dân cư học tập tiên tiến xã Hoàng Quế lần thứ IV.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã phát động phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Khu dân cư khuyến học từ năm 2003. Hưởng ứng phong trào trên, Hội khuyến học xã Hoàng Quế đã triển khai, tổ chức thực hiện;


            

           Để tổng kết giai đoạn 2013 - 2015, hôm  nay ngày 29/8/2017, Hội khuyến học xã tổ chức Hội nghị biểu dương lần thứ IV,  nhằm biểu dương khen thưởng những GĐHH, DHHH, KDCKH tiêu biểu và phát động phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùy - Phó chủ tịch hội Khuyến học thị xã Đông Triều, ông : Nguyễn Thành Viên -Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Đệ - phó Chủ tịch UBND xã, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể ở xã cũng có mặt tại hội nghị

           Hội nghị biểu dương lần này các GĐHH, DHHH,  KDCKH tiêu biểu cấp xã, đại diện cho các GĐHH, DHHH, KDCKH tham dự Hội nghị và có 3 GĐHH, 2DHHH và 1 KDCKH tiêu biểu xuất sắc được chọn báo cáo điển hình. Đặc biệt, có 20 GĐHH, 12 DHHH tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch UBND xã tặng Bằng khen, 3 KDCKH tiêu biểu xuất sắc được  Hội khuyến học xã cũng tặng Giấy khen cho 2 GĐHH, 1HH và 18 KDCKH tiêu biểu.

                                                                                                      Nguyễn Lan Anh