Asset Publisher

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TỈNH QUẢNG NINH

Số: 348/SGDĐT-GDTX
V/v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ


 

UBND TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                     

 

Số: 348/SGDĐT-GDTX

V/v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ

Quảng Ninh,  ngày 13 tháng  02  năm  2015

 

 

 

Kính gửi:

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

 

             

Thực hiện chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại công văn số 118/BGDĐT-GDTX ngày 09/01/2015 về việc Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), Sở GD&ĐT yêu cầu các các phòng GD&ĐT tổ chức, triển khai phổ biến Tài liệu này trong các TTHTCĐ, cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền (Tài liệu đính kèm tại công văn)

1.1. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo;

1.2. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau 2015;

1.3. Một số vấn đề về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015;

1.4. Một số vấn đề về Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Các báo cáo viên có thể tham khảo: Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết số 44/NQ-CP về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành.

Nội dung tài liệu được đăng tải trên website: http://www.moet.gov.vn của Bộ GDĐT.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Hình thức thực hiện:

- Mở các lớp chuyên đề phổ biến cho người dân tại các TTHTCĐ xã, phường, thị trấn;

- Lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền vào các chuyên đề khác của địa phương để thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân.

2.2. Thời gian thực hiện: ngay sau khi nhận được tài liệu tuyên truyền.

2.3. Giáo viên, báo cáo viên là cán bộ quản lý các trường tiểu học, trường trung học cơ sở đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Ngoài ra có thể mời các cán bộ, chuyên viên sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, hiệu trưởng trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tham gia.        

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết năm học về công tác giáo dục thường xuyên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Phòng Giáo dục thường xuyên, điện thoại 0333812282./.

 

 

Nơi nhận :                                                                   

- Như trên (th/hiện);;

- Ban Giám đốc Sở (p/h chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                           

(đã ký)

 

 

Nguyễn Đăng Hợp