Asset Publisher

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN


UBND XÃ HOÀNG QUẾ

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TTHT CỘNG ĐỒNG        

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

NHÓM

PHỤ TRÁCH

1

Văn Như Cương

1959

Đại học

Bảo vệ sức khỏe

Phạm Thu Hương

1986

Đại học

CTV

3

Bùi Đình Tùng

1989

Cao đẳng

Văn hóa xã hội

4

Bùi Thị Thúy

1980

Đại học

Phòng bệnh vật nuôi

5

Nguyễn Văn Đệ

1973

Đại học

Phát triển kinh tế

6

Ngô Văn Khởi

1962

Đại học

GD Pháp luật

7

Ngô Quang Nhỡ

1954

Đại Học

Phó giám đốc

8

Trần Thị Thắm

1958

Cao đẳng

Môi trường

9

Ngô Bá Lý

1987

Cao đẳng

GD pháp luật

10

Nguyễn Văn Trung

1961

Cao đẳng

GV BP

                                        

    NGƯỜI LẬP                                                                                                                        GIÁM ĐỐC TT

       ( Đã Ký)                                                                                                                                   (Đã ký)

   

 
   Phạm Quang Hưng                                                                                                             Ngô Quốc Khánh