Xuất bản thông tin

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Thực hiện Công văn số 260/STP-PBPL ngày 21/3/2016 của Sở Tư pháp về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân.


1. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật liên quan tới lĩnh vực này cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và người lao động trong thời gian từ 20/3/2016 đến hết ngày 22/5/2016.

2. Nội dung tuyên truyền: Nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nội dung tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử, công bố kết quả trúng cử…

3. Hoạt động tuyên truyền:

a) Đăng tải toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên công thông tin.

b) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 và quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung và tinh thần của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh thông qua các giờ chào cờ, các cuộc họp, sinh hoạt ngoại khóa…

c) Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể thông qua các hình thức như hỏi đáp pháp luật, tờ gấp…

d) Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở thông qua chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, tọa đàm giao  lưu…

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn về nội dung Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Quang Hưng